Groene Kaskade

Het project Groene Kaskade ziet grote kansen voor het verder uitbouwen van de bioeconomie in de Duits-Nederlandse grensregio door het beter benutten/verwaarden van alle input- en output-stromen die onderdeel uitmaken van de biogasketen. Rond dit onderwerp heeft zich een consortium van partners gevormd dat hier in concrete innovatieve samenwerkingstrajecten mee aan de slag wil. Een samenwerkingsverband van Nederlandse MKB’ers en Duitse bedrijven, daarbij on-dersteund door kennisinstellingen uit de grensregio, werkt in dit Interreg VA project Nederland- Duitsland in 12 innovatieve werkpakketten en 1 ondersteunend werkpakket aan het verbeteren van deze waardeketen met een specifieke focus op een economische waardevollere benutting van de input- en outputstromen die onderdeel uitmaken van de biogasketen.

 

Door deze manier van aanpak wordt niet alleen de bioeconomie in de Duits-Nederlandse grensregio een stap verder geholpen. Zij draagt ook bij aan economische waardevermeerdering binnen de biogaswaardeketen waardoor de business cases die ten grondslag liggen aan de exploitatie van nieuwe en bestaande biogasinstallaties in de regio worden verbeterd.

 

Dit project biedt derhalve grote kansen voor de biogasindustrie, of dit nu boerenbedrijven betreft, commerciële vergistingsinstallaties, RWZI’s die hun slib vergisten, of bouwers en toeleveranciers. Allen zijn in hoge mate gebaat bij de beoogde projectresultaten.

 

Beoogde projectresultaten die rechtstreeks aansluiten bij de benutting van deze kansen:

• Benutting van biomassa voor hoogwaardiger doeleinden dan rechtstreekse vergisting, waarbij de restfracties van deze biomassa maar waar mogelijk ook de economisch waardevollere biomassa aan het einde van zijn levenscylus als hoogwaardig product alsnog wordt aangewend voor vergisting.

• Voorbewerkingsconcepten van inputstromen met als doel waardevolle fracties te scheiden en te gebruiken voor hoogwaardige toepassingen volgens de cascaderingspiramide van biomassa.

• Voorbewerkingtechnieken van inputstromen met als doel de biogasopbrengst te verhogen.

• Technologische verbeteringen aan biogastechniek met als doel de rendabiliteit van de biogas-installatie te verhogen en/of de productiekosten te reduceren.

• Behandeling van organische reststromen met microalgen met het doel om waardevolle voedings- en inhoudsstoffen te winnen (Feed and Food, cosmetica, Energie)

• Otwikkeling van innovatieve economisch waardevolle toepassingen van biogas (bijv. on demand kunnen leveren van stroom).

 

De laatste jaren is de groei van biogasproductie zowel in Nederland als in Duitsland steeds verder afgevlakt. Echter zien Nederland en Duitsland zich wel geconfronteerd met de maatschappelijke opgave om CO2 uitstoot elk jaar weer verder te reduceren. Uitbreiding van productie en gebruik van biogas/groen gas maakt onderdeel uit van het palet aan gereedschappen om dit strategisch-maatschappelijke doel te na te streven. Het probleem waar het programmagebied dan ook concreet mee zit is dat de biogasindustrie in steeds mindere mate een bijdrage levert aan deze maatschappelijke opgave.

 

Al deze problemen worden concreet aangepakt c.q. gemitigeerd door dit project met zijn specifieke focus op het realiseren van waardevermeerdering in de biogasketen. Door deze toegevoegde waarde worden business cases verbeterd, worden bestaande installaties weer rendabel gemaakt, wordt uiteindelijk de productie van biogas in de Duits-Nederlandse grensregio verhoogd, wordt de bio economie in de Duits-Nederlandse grensregio gestimuleerd, en wordt emissie van CO2 verlaagd.

Nederland

 

In Nederland groeit de biogasmarkt de laatste jaren maar zeer beperkt. Het blijkt vaak onmogelijk om business cases voor de exploitatie van nieuwe vergistingsinstallaties rond te krijgen, zeker wanneer de business case louter is gebaseerd op de productie van biogas

Duitsland

 

In Duitsland speelt vooral dat er relatief oude installaties staan opgesteld die niet over de modernste technologie beschikken en daardoor aan rendabiliteit hebben ingeboet. Veel bestaande installaties verkennen daarom de mogelijkheden om deze rendabiliteit te verhogen en biogasinstallaties tot bioraffinageinstallatie door te ontwikkelen. Als voorbeeld hiervoor kan het door 3N geïnitieerde netwerkplatform “Niedersächsischer Algenstammtisch” worden genoemd.