Methanisering

Looptijd:

1-6-2016 - 31-5-2019

 

Beschrijving:

Deelnemers: FH (penvoerder), Wessling, Host

 

……………

 

 

Het project gaat over de integratie van de biogene methanisering in bestaande biogasinstallaties voor de concentratie van biogas. In 2015 zijn de eerste proefinstallaties gebouwd. Deze proefinstallaties worden echter alleen gebruikt als installaties voor power-to-gas en dienen als alternatief voor chemische methanisering. Dit betekent dat ze alleen voor het omzetten van bijna zuivere kooldioxide ontwikkeld zijn. Het doel van dit project is om de methanisering te gebruiken voor de omzetting van biogas (kooldioxide en methaan). Hiervoor wordt de methanisering tijdens praktische testen geoptimaliseerd, worden mogelijke toepassingen geïdentificeerd, concepten voor het gebruik gemaakt en de resultaten in de praktijk gebracht.

 

Het project is verdeeld in vijf onderdelen die hieronder kort beschreven worden:

 

P 1: Optimalisatie van de biogene methanisering

 

Bij dit onderdeel wordt de biogene methanisering verder ontwikkeld op basis van de resultaten van het Groen Gas deelproject "Biogene methaanproductie uit waterstof & Duits-Nederlands-databank biogasproductie". Er zijn in het projectgebied verschillende toepassingen van biogene methanisatie mogelijk.

 

Lokaal gebruik

 

Een toepassing is het verhogen van het methaangehalte van biogas naar direct gebruik in een warmte-krachtkoppeling. Hiervoor moeten testen met de in biogas gebruikelijke methaan-koolstofdioxyde verhouding worden uitgevoerd. Het doel van de testen is het vaststellen van de economisch gezien meest voordelige productiewijze.

 

Zuivering tot aardgaskwaliteit

 

Een ander toepassingsgebied is de continue zuivering van biogas tot aardgaskwaliteit voor het voeden in het gasnet. De focus van de experimenten ligt hier op de kwaliteit van het productgas, omdat voor het voeden een bepaalde gaskwaliteit moet worden bereikt.

 

Power-to-Gas

 

De methode is in potentie bruikbaar als power-to-gas installatie. Om deze mogelijkheid te onderzoeken, worden testen voor een discontinue operatie uitgevoerd. Dat wil zeggen dat het systeem alleen wordt gebruikt wanneer de stroom voor de productie van waterstof gunstig is. Omdat het biogasproces waarin het biogas wordt geproduceerd een continu proces is, wordt in het kader van deze testen niet alleen biogas als voedingsstroom, maar ook zuivere kooldioxyde bekeken. Om de experimenten uit te voeren moeten de bestaande half-technische installaties worden aangepast. De wijzigingen omvatten de installatie van elektrolyse modules, voor een vraaggerichte productie van waterstof, de aanpassing van nieuwe gasstromen, de aankoop van nieuwe stroomregulatoren en de implementatie van nieuwe instrumenten. Alle metingen en instellingen worden digitaal opgenomen en geëvalueerd

 

Het doel van de experimenten op pilot-schaal is om een gevarieerd inzetbaar proces te ontwikkelen waarmee uit koolstofdioxyde resp. uit biogas en waterstof biomethaan kan worden geproduceerd dat als energiebron op velerlei wijze kan worden gebruikt.

Mijlpaal: de experimenten op pilot-schaal zijn afgerond

 

P 2: Identificeren van mogelijke toepassingen voor de technologie

Voor de invoering van een nieuwe technologie moeten verkoopkanalen voor het project geïdentificeerd worden en moet de techniek met concurrerende technologieën vergeleken worden. Voor dit doel wordt in het tweede werkpakket op basis van de resultaten van het Groen Gas deelproject “InNet” een marktanalyse uitgevoerd. Daarbij wordt in het bijzonder gekeken naar de economie in het projectgebied.

Mijlpaal: de werkwijze is met alternatieve methoden vergeleken en de afzetmarkten zijn vastgesteld.

 

P 3: Concepten voor het gebruik van de technologie

Er worden concepten voor de regio opgesteld waarbij verschillende gebruiksmogelijkheden aan de hand van bestaande installaties preciezer onderzocht worden. Hierbij wordt behalve naar de continue opslag ook gekeken naar de semi-continue exploitatie van de methaniseringsinstallaties en het gebruik voor een verhoging van de efficiëntie van een biogasinstallatie. De semi-continue exploitatie, als power-to-gas installaties, kan gebruikt worden om stroom in tijden van overschot te benutten voor de productie van waterstof.

 

Behalve het gebruik van de methanisering in combinatie met een biogasinstallatie worden ook andere bronnen voor koolstofdioxyde geïdentificeerd en concepten voor het gebruik van de technologie op dit gebied opgesteld. Uiteindelijk worden op basis van de resultaten van de half-technische experimenten  proefinstallaties voor de ervoor onderzochte toepassingsgebieden gepland. De planning omvat het technisch ontwerp  van een grootschalige pilotinstallatie en een daarop gebaseerde economische planning. Daarmee zijn er aan het einde van het project verschillende concepten en ontwerpen voor pilotinstallaties die afhankelijk van politieke randvoorwaarden en marktonwikkelingen direct met of zelfs zonder subside gebouwd kunnen worden. Mijlpaal: er zijn concepten voor gebruik ontwikkeld en op basis daarvan zijn er pilotprojecten voorbereid.

 

P 4: Documentatie en rapportage

In het laatste werkpakket worden de resultaten van de eerste twee pakketten over de hele looptijd van het project in een eindrapport gedocumenteerd. Ook worden hierbij publicaties en conferentie-papers opgesteld. Door Duitse, Nederlandse en Engelse publicaties en lezingen worden de resultaten bekend gemaakt. Het publiceren van de resultaten zorgt voor meer interesse in het proces waardoor er meer mogelijkheden ontstaan voor opdrachten aan de deelnemende bedrijven. Behalve de economische voordelen die voor de deelnemende MKB-bedrijven ontstaan, wordt door de publicaties ook de innovatiekracht van de projectregio als Europese modelregio internationaal duidelijk gemaakt.

Milestone

 

Beschrijving:

 

1e mijlpaal:

de experimenten op half-technische schaal zijn afgerond

 

2e mijlpaal:

de werkwijze is met alternatieve methoden vergeleken en de afzetmarkten zijn vastgesteld.

 

3e mijlpaal:

er zijn concepten voor gebruik ontwikkeld en op basis daarvan zijn er pilotprojecten voorbereid.

 

4e mijlpaal:

de resultaten zijn in een afsluitend rapport samengevat en gepubliceerd.